«اين عشق هيولايی»
کتاب مجموعه‌ای از شعرهای خواندنى از محسن چاوشى است كه با هر بيت، خواننده را نو به نو از لذتِ كشف و شهود، سرشار خواهد كرد.
شعرهايی كه مثل خود شاعر، منحصر‌ به ‌فردند. در اين مجموعه با اشعاری مواجهيم كه مفاهيم عميق فلسفی، عارفانه و عاشقانه را به شاعرانه‌ترين شكل ممكن در ابیات خود جاى داده است. فضاسازی‌هاى اشعار و تفاوت بسيارش با فضای شعرهای کلاسیک امروزی يكى از مهم‌ترين شاخصه‌هاى اين مجموعه است. چاوشى مثل تمام آثارش در دنيای موسيقی، در اين مجموعه هم از موضوعات و تصويرهاى كليشه‌اى فاصله گرفته و با زبان خاص و غير تقليدی خود سراغِ مضامين رفته؛ نه آنقدر سخت و ثقيل كه فهم نشود و نه آنقدر ساده یا تكرارى كه خواندش، شوقِ تازه‌ای در مخاطب ایجاد نکند. 
مجموعه شعری كه شاعر در آن با خلق تصاویر و ترکیب‌های بدیع، جهان‌بينى و انديشه‌ى ژرف خود را براى مخاطبانش عرضه داشته است...